Zavolaj: +420 724 118 838
Napíš: eshop@kalia-paper.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

KALIA paper, s.r.o.

so sídlom Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín, Česká republika

IČO: 08776741

DIČ: CZ08776741

zapísaná v obchodnom registri Českej republiky pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským súdom v Ostrave

 

I.

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto Obchodných podmienok majú nasledujúce pojmy nižšie uvedený význam:

a) „Obchodné podmienky” tieto obchodné podmienky;

b) „KALIA

názov:                                            KALIA paper, s.r.o.

sídlo:                                                              Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín, Česká republika

IČ:                                                                   08776741

DIČ:                                                                CZ08776741

údaj o zápise vo verejnom registri:     spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Českej republiky pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským súdom v Ostrave

c) „Kupujúci” osoba, ktorá nakupuje prostredníctvom Webového rozhrania e-shopu; Spotrebiteľ alebo Klient;

d) „Spotrebiteľ” Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzaviera zmluvu s KALIA alebo s ňou inak koná;

e) „Klient” fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá s KALIA koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania;

f) „Používateľ” osoba, ktorá sa zaregistruje na Webovom rozhraní e-shopu a tým aktivuje službu Používateľský účet;

g) „Zmluvné strany” kupujúci a KALIA ako strany zmluvy;

h) „Webová stránka” webová stránka dostupná na internetovej adrese www.kalia-paper.sk, na ktorej prevádzkuje KALIA e-shop;

i) „Webové rozhranie e-shopu” webové rozhranie Webové stránky, prostredníctvom ktorej KALIA prevádzkuje e-shop;

j) „Používateľský účet” súčasť e-shopu zriadená Používateľom registráciou a sprístupnená na základe zadania používateľského mena a hesla;

k) „Objednávka” prejav vôle kupujúceho učinený cez Webové rozhranie e-shopu, ktorý jednoznačne určuje: druh a množstvo objednávaného tovaru, spôsob jeho dodania, spôsob platby za tovar, miesto dodania tovaru a údaje kupujúceho, bezprostredne smerujúci k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a KALIA (je realizovaná cez objednávkový formulár);

l) „Zmluva” kúpna zmluva uzavretá medzi KALIA a kupujúcim prostredníctvom Webového rozhrania e‑shopu;

m) „E-mailová adresa kupujúceho” e-mailová adresa uvedená kupujúcim v Objednávke alebo v Používateľskom účte;

n) „Prevádzkareň KALIA” prevádzkareň KALIA na adrese:

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Česká republika;

o) „Bankový účet KALIA” účet vedený u Československej obchodnej banky, a. s., číslo účtu: 4027952528/7500, IBAN: SK36 7500 0000 0040 2795 2528;

p) „Občiansky zákonník” zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník Českej republiky, v znení neskorších predpisov.

II.

Základné ustanovenia

2.1 KALIA je oprávnený prevádzkovateľ a správca e-shopu dostupného na Webovej stránke prostredníctvom Webového rozhrania e-shopu.

2.2 Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti:

a) KALIA a Používateľa súvisiace s Používateľským účtom;

b) vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi KALIA a kupujúcim alebo vzniknutej v súvislosti s ňou.

2.3 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ustanoveniach odlišných od Obchodných podmienok. Odlišná dohoda na ustanoveniach zmluvy má aplikačnú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

III.

Používateľský účet

3.1 Používateľ má právo si pomocou registrácie založiť Používateľský účet. Používateľ si zaregistruje Používateľský účet tak, že vyplní aspoň povinné registračné údaje v registračnom formulári na Webovom rozhraní e‑shopu, najmä adresu elektronickej pošty, používateľské meno a zobrazované meno a heslo, a vyjadrí súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Používateľský účet sa zaregistruje po kliknutí na „Odoslať registráciu“. O založení Používateľského účtu obdrží Používateľ potvrdenie na adresu elektronickej pošty. Používateľský účet sa aktivuje po kliknutí na odkaz uvedený v e‑maile v súlade s predchádzajúcou vetou.

3.2 Prístup k Účtu používateľa je zabezpečený používateľským menom a heslom uvedeným Používateľom pri registrácii. Používateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách nutných pre prístup na jeho Používateľský účet.

3.3 Používateľ nie je oprávnený umožniť používanie Účtu používateľa tretím osobám.

3.4 Predpokladá sa, že údaje uvedené Používateľom pri registrácii Používateľského účtu sú pravdivé a správne. Zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho či nepravdivého uvedenia údajov nesie len Používateľ. Údaje uvedené v Účte používateľa je Používateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.

3.5 Používateľ berie na vedomie, že Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to zvlášť s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia KALIA, prípadne s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3.6. KALIA je oprávnená zrušiť Používateľský účet, a to najmä v prípade, že Používateľ svoj Používateľský účet nevyužíva po dobu dlhšiu než jeden rok, či v prípade, že Používateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

3.7 Používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Používateľského účtu, a to písomne na adrese elektronickej pošty eshop@kalia-paper.sk.

IV.

Predmet zmluvy

4.1 Predmetom zmluvy je na strane KALIA povinnosť previesť na základe Objednávky a v súlade s ňou vlastnícke právo na tovar na kupujúceho a tovar odovzdať, a na strane kupujúceho povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň KALIA jeho cenu.

V.

Uzavretie zmluvy

5.1 Pri objednávaní tovaru kupujúci vyberie tovar z ponuky dostupnej na Webovom rozhraní e-shopu a vyplní objednávkový formulár. Formulár zahrňuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania e-shopu),

b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

c) požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

d) nákladoch spojených s dodaním tovaru,

e) mene a priezvisku kupujúceho, adrese na doručovanie, e-mailovej adrese (uvedené údaje kupujúceho, ktorý je zároveň Používateľom sa vypĺňajú automaticky).

5.2 Celá prezentácia tovaru umiestnená na Webovom rozhraní e-shopu má informatívny charakter a KALIA nie je povinná uzavrieť zmluvu na tento tovar. Prezentácia nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1731 Občianskeho zákonníka.

5.3 Pred zaslaním Objednávky môže kupujúci skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci tak má mimo iné možnosť nájsť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky a odstrániť z elektronického nákupného košíka jednotlivé položky.

5.4 Objednávku odošle kupujúci kliknutím na „Potvrdiť objednávku“. Odoslanie objednávky je návrhom kupujúceho na uzavretie zmluvy.

5.5 Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v Objednávke sú KALIA považované za správne.

5.6 KALIA je vždy oprávnená v závislosti na charaktere Objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

5.7 KALIA neodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na E-mailovú adresu kupujúceho.

5.8 Zmluva medzi KALIA a kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), ktoré posiela KALIA kupujúcemu elektronickou poštou, a to na E-mailovú adresu kupujúceho.

5.9 Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

5.10 Zmluva a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve KALIA, pričom Spotrebiteľ má k údajom prístup na základe písomnej žiadosti.

VI.

Cena za tovar a platobné podmienky

6.1 Webové rozhranie e-shopu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného KALIA na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a jeho ceny zostávajú v platnosti v dobe, v ktorej sa zobrazujú na Webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť KALIA uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2 Spoločne s cenou je Objednávateľ povinný zaplatiť KALIA tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, a to v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, je cena ďalej v týchto Obchodných podmienkach ako zahrňujúca aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

6.3 Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby a KALIA si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky s výnimkou zmluvnej prepravy.

6.4 KALIA je oprávnená požadovať úhradu celej ceny tovaru alebo zálohy ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

6.5 Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) v hotovosti pri osobnom odbere v Prevádzkarni KALIA;

b) v hotovosti na dobierku pri doručení tovaru na miesto určené kupujúcim v Objednávke (v prípade zaslania tovaru v súlade s ods. 7.1 písm. b) Obchodných podmienok);

c) bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GoPay;

d) bezhotovostne bankovým prevodom na Bankový účet KALIA.

6.6 KALIA si vyhradzuje právo rozhodnúť, že niektorý zo spôsobov úhrady uvedených pod písm. b) a c) ods. 6.5 Obchodných podmienok nemožno použiť.

6.7 Spôsob úhrady kúpnej ceny si kupujúci volí v Objednávke. Po odoslaní Objednávky je možné vybraný spôsob úhrady zmeniť iba so súhlasom KALIA.

6.8 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobnej brány GoPay je kúpna cena splatná uzavretím zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná v lehote 10 dní od uzavretia zmluvy. Ak kupujúci nezaplatí cenu tovaru v stanovenom termíne, chápe sa to ako odstúpenie od zmluvy na strane kupujúceho, iba ak by kupujúci prejavil inú vôľu.

6.9 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom obdrží kupujúci najneskôr v e-maile s potvrdením Objednávky variabilný symbol. Kupujúci je povinný uviesť tento variabilný symbol pri úhrade kúpnej ceny.

6.10 Pri bezhotovostnej platbe je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na Bankový účet KALIA, alebo na účet, na ktorý je čiastka odosielaná automaticky.

6.11 KALIA je oprávnená, a to najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky v zmysle čl. 5.6 Obchodných podmienok, požadovať úhradu celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Kupujúci musí zaplatiť kúpnu cenu napriek tomu, že doposiaľ nemal možnosť si tovar pozrieť, pretože podľa týchto Obchodných podmienok je dohodnutý taký spôsob odovzdania tovaru, ktorý možnosť prehliadky vylučuje.

6.12 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté zo strany KALIA kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

6.13 Pokiaľ je to v obchodnom styku zvyčajné alebo ak to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví KALIA na platby realizované na základe zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. KALIA je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví KALIA kupujúcemu po úhrade ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na E-mailovú adresu kupujúceho.

6.14 Podľa zákona č. 112/2016 Zb. Českej republiky O evidencii tržieb je KALIA povinná vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinná zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

VII.

Dodacie podmienky

7.1 kupujúci si môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:

a) osobní odber v Prevádzkarni KALIA;

b) zaslanie tovaru prostredníctvom dopravcu na miesto uvedené kupujúcim v Objednávke;

c) vyzdvihnutie tovaru vo výdajni služby Zásielkovňa vybranom kupujúcim z ponuky.

7.2 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.3 Ak je KALIA podľa zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené kupujúcim v Objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný prevziať tovar do 10 pracovných dní odo dňa vyrozumenia zo strany KALIA o tom, že tovar je pripravený  na prevzatie. KALIA pošle o tomto vyrozumenie na E-mailovú adresu kupujúceho.

7.4 Ak sa dohodol spôsob dodania zaslaním, splní KALIA svoju povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi. Ak je však kupujúcim Spotrebiteľ, splní KALIA svoju povinnosť odovzdať mu tovar v okamihu, keď kupujúci tovar fyzicky obdrží.

7.5 KALIA či dopravca sú oprávnení požadovať pred odovzdaním veci predloženie identifikačného preukazu (napr. občiansky preukaz alebo cestovný pas). Bez predloženia identifikačného preukazu môže KALIA či dopravca odmietnuť tovar vydať.

7.6 Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.7 Ak kupujúci neprevezme tovar v dobe podľa odseku 7.3 Obchodných podmienok, zašle mu KALIA oznámenie o omeškaní na E-mailovú adresu kupujúceho. V oznámení vyznačí primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Po márnom uplynutí tejto lehoty je kupujúci povinný KALIA zaplatiť poplatok za uskladnenie vo výške 20 Kč za každý deň omeškania, maximálne však 3.000 Kč. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodov nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nutnej výške je KALIA oprávnená započítať do zaplatenej ceny za tovar.

7.8 KALIA je povinná dodať tovar a umožniť kupujúcemu s ním nakladať najneskôr do 15 pracovných dní od uzavretia zmluvy, ak sa pri jednotlivom tovare neuvádza iná lehota na dodanie a ak tieto Obchodné podmienky nestanovujú inak. Ak je pri tovare uvedené „na sklade“, KALIA tovar odošle najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy.

7.9 V prípade bezhotovostnej platby je KALIA povinná dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní od splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť cenu za tovar, ak sa u jednotlivého tovaru neuvádza inou lehota na dodanie. Ak je pri tovare uvedené „na sklade“, KALIA tovar odošle najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa splnenia povinnosti kupujúceho zaplatiť cenu za tento tovar.

7.10 Pokiaľ KALIA nesplní svoju povinnosť ohľadom dodania tovaru v dobe stanovenej s týmito Obchodnými podmienkami, vyzve ju kupujúci na dodanie v dodatočnej lehote zodpovedajúcej daným okolnostiam. Ak KALIA nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.11 Doklady k tovaru, predovšetkým daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, odošle KALIA kupujúcemu spravidla spoločne s tovarom, najneskôr však do 2 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

7.12 Strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť cenu za tovar, iba ak by strata alebo poškodenie boli spôsobené konaním alebo opomenutím KALIA.

7.13. KALIA nezodpovedá v prípade záväzne dohodnutých lehôt za oneskorenie dodávok tovaru spôsobené vyššou mocou a udalosťami, ktoré KALIA významne skomplikujú alebo znemožnia dodávky a ktoré KALIA nezavinila. Za vyššiu moc sa považujú najmä mobilizácia, vojna, povstanie, štrajk, výluka, úradné nariadenie, po prípade iné nepredvídateľné prekážky, a to aj pokiaľ nastanú u dodávateľov KALIA a ich subdodávateľov. Takéto skutočnosti oprávňujú KALIA na posunutie dodávky o dobu trvania prekážky a primeranú dobu rozbehu. Ak sa dodanie tovaru stane v dôsledku vyššie uvedených skutočností pre KALIA nemožným alebo neuskutočniteľným, je KALIA oprávnená od zmluvy odstúpiť.

VIII.

Práva z vadného plnenia

8.1 Ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku KALIA sa vzťahujú iba na Spotrebiteľa. Práva z vadného plnenia kupujúcich, ktorí nie sú pri uzavretí zmluvy Spotrebiteľmi, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

8.3 KALIA zodpovedá Spotrebiteľovi, za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. KALIA zodpovedá Spotrebiteľovi najmä za to, že tovar v dobe, keď ho Spotrebiteľ prevzal:

a) má vlastnosti, ktoré si Zmluvné strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré KALIA alebo výrobca popísal alebo ktoré Spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy KALIA alebo výrobcu;

b) sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie KALIA uvádza alebo na ktorý sa plnenia tohto druhu zvyčajne používajú;

c) zodpovedá akosťou alebo zhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo zhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

d) je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

e) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.4 Ustanovenia podľa ods. 8.3 Obchodných podmienok sa nepoužijú na tovar, ktorý sa predáva za nižšiu cenu kvôli vade, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar malo pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.5 Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za vadný už pri prevzatí. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

8.6 Práva z vadného plnenia uplatňuje Spotrebiteľ u KALIA na adrese Prevádzkarne KALIA, ktorá je aj sídlom KALIA a miestom jej podnikania.

8.7 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou KALIA za vady upravuje Reklamačný poriadok KALIA, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

IX.

Právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

9.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety beží odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o

a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

9.2 Na odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ použiť Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy poskytovaný KALIA, ktorý tvorí prílohu č. 2 Obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ zaslať na adresu Prevádzkarne KALIA, ktorá je aj jej sídlom:

KALIA paper, s.r.o.

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Česká republika

alebo na e-mailovou adresu KALIA: eshop@kalia-paper.sk.

9.3 Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa čl. 9.1 Obchodných podmienok, Zmluva sa od počiatku ruší. Tovar musí byť KALIA zaslaný späť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru KALIA, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe poštou.

9.4 Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa čl. 9.1 Obchodných podmienok, vráti KALIA peniaze prijaté od Spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich KALIA od Spotrebiteľa prijala. KALIA má tiež právo vrátiť plnenia poskytnuté Spotrebiteľom už pri vrátení tovaru Spotrebiteľom či iným spôsobom, ak s tým Spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, KALIA nie je povinná vrátiť prijaté peniaze Spotrebiteľovi skôr, ako jej Spotrebiteľ tovar vráti alebo preukáže, že tovar KALIA poslal naspäť.

9.5 Ak Spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý KALIA ponúka, vráti KALIA Spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9.6 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa jeho želania alebo pre jeho osobu.

9.7 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než ako je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je KALIA oprávnená jednostranne započítať do nároku Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

9.8 Ak sa spoločne s tovarom poskytuje Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi KALIA a Spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany  Spotrebiteľa, stráca darovacia zmluva na darček účinnosť a Spotrebiteľ je povinný spolu sa tovarom vrátiť KALIA aj poskytnutý darček.

X.

Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je upravená v samostatnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je dostupný tu.

XI.

Ukladanie cookies

11.1 Ukladanie cookies je upravené v samostatnom dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý je dostupný tu.

XII.

Iné práva a povinnosti Zmluvných strán

12.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej ceny tovaru.

12.2 KALIA prehlasuje, že nie je vo vzťahu k Spotrebiteľovi viazaná žiadnymi kódexmi chovania.

12.3 Prístup na Webovú stránku je pre kupujúceho bezplatný, Webovú stránku kupujúci navštevuje a používa na vlastnú zodpovednosť, pričom je predovšetkým povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy. KALIA si vyhradzuje právo zabrániť prístupu na Webovú stránku každému, kto porušuje pravidlá stanovené týmito Obchodnými podmienkami.

12.4 KALIA nezodpovedá za škodu vzniknutú v súvislosti s použitím Webovej stránky, použitím informácií alebo sťahovaním údajov z Webovej stránky, spôsobenú technickými chybami a chybami výpočtovej techniky, chybami v údajoch, prerušením alebo oneskorením v prevádzke serveru, počítačovým vírusom, stratou zisku alebo dát kupujúceho, z dôvodu neoprávneného prístupu k prenosom či dátam kupujúceho a ich zmeny či inej straty.

12.5 Kupujúcemu sa môže doručovať na jeho E-mailovú adresu

12.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavieraní zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

12.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

XIII.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

13.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na KALIA so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@kalia-paper.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým KALIA vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa nazdáva, že KALIA porušila jeho práva. Ak KALIA odpovie na túto žiadosť negatívne alebo ak na ňu neodpovie, má Spotrebiteľ právo podať návrh na započatie alternatívneho riešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej tiež len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 634/1992 Zb. Českej republiky. ARS subjekty sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 20f zákona č. 634/1992 Zb. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom uvedeným v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Zb. Zoznam subjektov ARS sa nachádza na stránke Ministerstva priemyslu a obchodu www.mpo.cz. Takým subjektom je napr. Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

13.2 Spotrebiteľ, ktorý má bydlisko v inej členskej krajine Európskej únie, v Nórsku alebo na Islande, je oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s KALIA prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine svojho bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej komisie http://europoslanec/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

13.3 Pri riešení spotrebiteľských sporov medzi KALIA a Spotrebiteľom sa môže Spotrebiteľ obrátiť aj na Platformu na riešenie sporov on-line,  nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 KALIA je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

13.5 Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky (www.uoou.cz) a na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (statny.dozor@pdp.gov.sk).

XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré by v budúcnosti vznikli v dôsledku zmluvy uzavretej medzi nimi, spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov ohľadom jej platnosti, výkladu, realizácie či ukončenia, ohľadom práv z tohto právneho vzťahu priamo či nepriamo vznikajúcich, otázok právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázok práv s vyššie uvedenými právami súvisiacimi, budú najskôr riešené cestou zmieru podľa zásad poctivosti a dobrých mravov, a to i v prípade, že táto zmluva bude neplatná, zrušená alebo od nej strany odstúpia. Ak riešenie cestou zmieru nebude úspešné budú spory riešené v rámci súdneho konania pred súdmi v Českej republike a to podľa českého práva.

14.2 Ak vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný prvok, dohodli sa zmluvné strany tak, že sa táto zmluva riadi príslušnými právnymi predpismi Českej republiky, bez toho aby bol kupujúci zbavený ochrany podľa právneho poriadku, ktorý by sa v prípade neexistencie voľby práva použil podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

14.3 Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Odoslaním Objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami zoznámil a že s ich ustanoveniami súhlasí.

14.4 Znenie Obchodných podmienok môže KALIA meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok KALIA zverejňuje na Webovej stránke.

14.5 Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, použije sa namiesto tohto ustanovenia to, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na ustanovenia týchto Obchodných podmienok sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.

14.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 13. 3. 2018  a nahrádzajú predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

14.7 Kontaktné údaje KALIA:

Korešpondenčná adresa:

KALIA paper, s.r.o.

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

Česká republika

E-mail: eshop@kalia-paper.sk

Telefón: +420 558 746 151, +420 724 118 838

Prílohy Obchodných podmienok:

- č. 1 Reklamačný poriadok

- č. 2 Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy